กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

ศิลปะ ม.6ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: ศิลปินกับหลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: วิจารณ์งานทัศนศิลป์ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ทัศนศิลป์กับอิทธิพลทางวัฒนธรรม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผลงานดนตรี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: บทบาทและการอนุรักษ์ดนตรี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การละเล่นพื้นเมือง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การสร้างสรรค์และประเมินคุณภาพของการแสดงนาฏศิลป์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --