กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: แต่งบ้านให้สวย ด้วยสวนงาม (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เศษวัสดุสร้างสรรค์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ความรู้พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สื่อสารดี บริการด่วน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ประสบการณ์อาชีพ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เลี้ยงสัตว์ไว้ได้ประโยชน์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: จัดการผลผลิตอย่างไรดี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างงานด้วยเทคโนโลยี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เทคโนโลยีสะอาด (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ทักษะในการทำงานอาชีพ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การสื่อสารข้อมูล (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: อินเทอร์เน็ต (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ซอฟต์แวร์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --