กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: รู้จักผักสวนครัว (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ช่างคิด ประดิษฐ์สิ่งของ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างงานด้วยเทคโนโลยี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ข้อมูลรอบตัว (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การค้นหาข้อมูล (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การนำเสนอข้อมูล (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --