กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: โลกและการเปลี่ยนแปลง (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ธรณีประวัติ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เทคโนโลยีอวกาศ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: โครงสร้างของสาร (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ปฏิกิริยาเคมี (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ปิโตรเลียม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: พอลิเมอร์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สารชีวโมเลกุล (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ปัญหาสิ่งแวดล้อม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การรักษาดุลยภาพของเซลล์และสิ่งมีชีวิต (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ความหลากหลายทางชีวภาพ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ความรู้พื้นฐานของการศึกษาวิชาฟิสิกส์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การเคลื่อนที่แนวตรง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: แรงและกฎการเคลื่อนที่ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: อะตอมและตารางธาตุ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: พันธะเคมี (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: สมบัติของธาตุและสารประกอบ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ระบบต่อมไร้ท่อ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: พฤติกรรมของสัตว์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ปริมาณสัมพันธ์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การสังเคราะห์ด้วยแสง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --