กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

วิทยาศาสตร์ ม.3ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ (3 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: แรงและการเคลื่อนที่ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: พลังงานกล (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ดาราศาสตร์และอวกาศ (1 ผลงาน)