กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

คณิตศาสตร์ ป.3ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: จำนวนนับไม่เกิน 100,000 (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การวัดความยาว (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การชั่ง การตวง (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การคูณ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การหาร (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เวลาและการบันทึก (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: เงินและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: รูปเรขาคณิต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: แบบรูปและความสัมพันธ์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การบวก ลบ คูณ หารระคน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --