กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

คณิตศาสตร์ ป.1ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: จำนวน 1 ถึง 5 และ0 (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: จำนวน 6 ถึง 10 (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (3 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การวัดความยาว ความสูง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การชั่งและการตวง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: จำนวนนับ 11 ถึง 20 (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: จำนวนนับ 21 ถึง 100 (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: แบบรูปและความสัมพันธ์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เวลา (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การบวกและการลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ ไม่เกิน 100 (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การบวก ลบระคน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --