กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

ภาษาไทย ม.5ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: การเลือกใช้คำและกลุ่มคำในการสื่อสาร (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การใช้คำราชาศัพท์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การพัฒนาทักษะการฟังและการดู (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การพูดให้สัมฤทธิผล (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การพัฒนาทักษะการอ่าน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การพัฒนาทักษะการเขียน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ภูมิปัญญาทางภาษา (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง ตอนปลาย และสมัยธนบุรี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ลิลิตตะเลงพ่าย (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: มงคลสูตรคำฉันท์ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: พระราชพิธีสิบสิงเดือน พระราชพิธีเดือนแปด (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทร (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --