กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

* หากท่านยังไม่มีอีเมล์ สามารถสมัครใชับริการได้ที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมล์ เช่น www.hotmail.com, www.gmail.com เป็นต้น
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของท่านในกรณีที่ได้รับของรางวัล
อีเมล์ * (กรุณาระบุอีเมล์ที่ใช้อยู่จริง เนื่องจากต้องใช้เพื่อยืนยันการสมัคร)
รหัสผ่าน * (ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร)
คอนเฟิร์มรหัสผ่าน *

ชื่อผู้สมัคร * นามสกุล *
เพศ ชาย หญิง *
วันเดือนปีเกิด * (ตามบัตรประชาชน)
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ โปรดระบุ *
สังกัด *
จังหวัด *
ชื่อโรงเรียน *
วิชาที่สอน * ระดับชั้น *
บทบาท ครูผู้สอน วิทยากร ครูดีเด่น(ได้รับรางวัล) หัวหน้าหมวด/หัวหน้างาน

ชื่อผู้แนะนำ
โทรศัพท์ผู้แนะนำ
อีเมล์ผู้แนะนำ
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงแล้ว (คลิกที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไข ก่อนสมัครสมาชิก)
กฎ กติกา และเงื่อนไขทั้งรายการ

1. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและให้คำรับรองต่อผู้ดำเนินโครงการและบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการว่าผู้ส่งผลงานไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้อง ชัดเจนและตรวจสอบได้ และผู้ส่งผลงานตกลงรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับผลงานแต่เพียงผู้เดียว

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานแก่ผู้ส่งผลงานและผู้ส่งผลงานจะต้องให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ โดยมีกำหนดตลอดระยะอายุการคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานจะยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และให้การรับรองเนื้อหาผลงานว่าสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้องโดยผู้ดำเนินโครงการและบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผลงานดังกล่าว และผู้ส่งผลงานจะให้ความร่วมมือทางกฎหมายทุกประการเพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามที่ผู้ส่งผลงานให้ความยินยอม

3. เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของของรางวัล

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชนที่มี ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดตรงกับข้อมูลในการลงทะเบียนในระบบ

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมายยืนยันผู้ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ วัน และ เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่ สามารถมารับด้วยตนเอง ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่าง ละ 1 ฉบับ ของผู้ที่ได้รับรางวัล และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันได้รับรางวัล ที่ ทาง บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูก ต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดย ให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน อย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

7. ถ้าผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.wpp.co.th หรือ www.tta.in.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมรางวัลไปรวมกับรางวัลในการประกวดครั้งถัดไป

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

9. การตัดสินโดยผลโหวตของมหาชนถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด